AKTUALNOŚCI

2023_Poznań Design Festiwal

5 września 2023

.

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania partnerem Poznań Design Festiwal 2023

Poznań Design Festiwal, czyli poznańskie działania wokół designu, architektury i przestrzeni publicznej. To czas kiedy promujemy design, jako sposób twórczego myślenia i rozwiązywania istotnych społecznie i ekologicznie problemów. 

Historia zatacza koło. 10 lat temu, kiedy debiutowaliśmy pierwszą edycją festiwalu – hasłem, które nam przyświecało była również Komunikacja. Powrót do tematu podejmowanego podczas pierwszej edycji to zabieg celowy. Stwarza on możliwość nie tylko zastanowienia się nad tym, jak obecnie przebiega proces budowania spójnego i klarownego komunikatu, a także jak radzimy sobie z nowymi wyzwaniami. Wyzwaniami, które wynikają z nieustannie zmieniającej się rzeczywistości, w tym z nieplanowanych zdarzeń (m.in. ekonomicznych, społecznych, geopolitycznych, klimatycznych), a także aktualizujących się na nowo potrzeb, czy zmieniającego się stylu życia i pracy.

„Komunikacja. Rozmowy w czasie niepewności”, to próba uchwycenia zmian, jakie nastąpiły w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi i gościniami skoncentrujemy się na próbie odpowiedzi na pytania o to jakie wyzwania stają współcześnie przed projektantami_kami? Jak powinien wyglądać nowoczesny proces komunikacji? jaki język ma mu towarzyszyć? Zastanowimy się jak zmieniające się potrzeby, relacje, trendy, sposoby komunikacji wpływają na środowiska projektowe, które komunikują ze sobą by doprowadzić do powstania zrównoważonego produktu lub/i usługi?

O tych i innych wyzwaniach będziemy rozmawiać z projektantami, architektami, producentami, przedstawicielami nauki i biznesu w różnych przestrzeniach Poznania.

KOMUNIKACJA to także proces jaki element łączący tradycyjne rzemiosło i współczesne wzornictwo. Z tego powodu PDF 2023 będzie towarzyszył blok POZNAŃSCY RZEMIEŚLNICY, który stanie się okazją do dyskusji nad relacjami: tradycja – współczesność; stare techniki – nowe narzędzia; unikalność rzemiosła – budowanie marki;  lokalność – globalność. Słowem, zastanowimy się jak inspiruje nas dziedzictwo.

ENG________________________________________________________________________

The 10th. edition of the Festival will be held on 22–30 September 2023
Motto: Communication. Conversations at an Uncertain Time.

Poznań Design Festiwal, means Poznań-based actions focused on design, architecture, and public space. This is a time when we promote design as a way of thinking creatively and solving socially and ecologically relevant problems.
History comes full circle. The very first edition of the Festival 10 years ago, our debut, was also held under the „communication” motto. Our revisiting of this theme is intentional. It provides an opportunity not only to reflect on how the current process of developing a coherent and clear message unfolds, but also how we deal with new challenges arising from an ever-changing reality, including unplanned events (e.g. economic, social, geopolitical, climatic), as well as ever new needs, changing lifestyles and work patterns.
“Communication. Conversations at an Uncertain Time”, attempts to capture the changes taking place in Poland over the last decade. Together with the invited guests we will try and address a number of questions. What are the challenges facing designers today? What should a modern communication process look like and what language should it use? We will consider how our changing needs, relations, tendencies, and ways of communicating impact design communities which communicate with one another to create sustainable products and services.

We will discuss these and many other issues with designers, architects, manufacturers, academics, and entrepreneurs in various venues across Poznań.

COMMUNICTION is likewise a process and element that links traditional crafts and contemporary design. For this reason, PDF 2023 will be accompanied by the module POZNAŃ CRAFSTMEN, which will trigger debates on the relations between: tradition – the present; old techniques – new tools; uniqueness of craftsmanship – brand building; local – global. In a word, we will consider how heritage inspires us.