AKTUALNOŚCI

2023_Konkurs TU WARTO ŻYĆ – wyniki, wystawa

8 maja 2023

.

KONKURS STUDENCKI  „TU WARTO ŻYĆ”

Edycja 2022/2023: Błonia Wildeckie

 

Został rozstrzygnięty konkurs studencki na koncepcję zagospodarowania terenu Błoni Wildeckich,   ograniczonego ulicami: Królowej Jadwigi, Droga Dębińska, o. Mariana Żelazka i Dolna Wilda.

Konkurs został zorganizowany przez  Fundację Rozwoju Miasta Poznania,  Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz UWI Inwestycje S.A..

Mecenat – Griltex Polska Sp. z o.o.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli:

Bartosz Guss – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania;

prof. dr hab. Wojciech Hora – Rektor Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu;

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – Rektor Politechniki Poznańskiej;

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych, twórczych koncepcji kreowania przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, uwzględniających jej wszechstronne uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne, komunikacyjne, kulturowe, przyrodnicze, krajobrazowe i kompozycyjne, a także potrzeby społeczne. Oczekiwano twórczego nawiązania do historii tego miejsca, podkreślenia jego specyfiki, stworzenia spójnego wizerunku przestrzeni i atrakcyjnych rozwiązań w zakresie form zagospodarowania terenu, a także zastosowania rozwiązań pro-ekologicznych (małej retencji, powiększania powierzchni biologicznie czynnej, poprawy klimatu lokalnego) oraz możliwości etapowania prac realizacyjnych.

Na konkurs wpłynęło 20 prac, wykonanych przez studentów trzech poznańskich uczelni: Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Prace były oceniane przez Sąd Konkursowy w składzie:

Przewodnicząca – prof. UAP dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa, Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu;

prof. PP dr hab. inż. arch. Hanna Michalak – Politechnika Poznańska, Wydział Architektury;

dr hab. inż. arch. Agnieszka Wilkaniec – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu;

Piotr Sobczak – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP;

Przemysław Trawa – Prezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania.

 

Sąd zdecydował o nie przyznaniu pierwszej nagrody.

Przyznano dwie równorzędne drugie nagrody, jedną trzecią nagrodę i dwa wyróżnienia honorowe.

 

II nagroda (równorzędna) w wysokości 5.000 zł

Piotr Banaszek –  student Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

​Praca została nagrodzona za umiejętne połączenie nowych rozwiązań funkcjonalnych, komunikacyjnych oraz proekologicznych, z poszanowaniem genius loci miejsca i obecnej struktury naturalnej roślinności, w oparciu o minimalną ingerencję człowieka z maksymalnym wykorzystaniem potencjału lokalnych społeczności i siły natury. Doceniono    autorską, piękną w swej skromności (także zapisu graficznego) i dojrzałą koncepcję zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem małej retencji i materiałów recyklingowych, w duchu poprawy jakości przestrzeni i nowych funkcji: społecznych, rekreacyjnych i edukacyjnych, na miarę współczesnych potrzeb różnych grup użytkowników Wildy i Poznania.

 

 

II nagroda (równorzędna) w wysokości 5.000 zł

Emilia Cholewa i Nikodem Cisowski – studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Praca została nagrodzona za kompleksowe podejście do funkcji terenu w granicach opracowania, bez pomijania trudnych do rozwiązania dylematów przestrzennych, związanych z dotychczasowym sposobem zagospodarowania. Doceniono szacunek wobec zastanych układów zieleni, próbę ich udostępnienia oraz wykorzystania na potrzeby mieszkańców miasta, a także dobre rozpoznanie obszaru objętego koncepcją, które zaowocowało licznymi pomysłami na rozwiązanie detali. Zwrócono również uwagę na komunikatywną, syntetyczną formę zapisu graficznego.

 

 

III nagroda w wysokości 3.000 zł

Marta Drgas i Mikołaj Gruszczyński – studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Praca została nagrodzona za umiejętne i pomysłowe zaprezentowanie możliwości wykorzystania miejsca w zależności od pory lub inicjatywy. Podział funkcjonalny umiejętnie nawiązuje do najbliższego otoczenia tworząc spójną i wzajemnie uzupełniającą się przestrzeń. Strefy sportu, relaksu, “natury” wykorzystują i wzmacniają istniejące walory a najbardziej zdegradowane miejsca parkingów i targowiska kształtują w sposób wiarygodny względem sąsiedztwa. Momentami zbyt emblematyczna forma prezentacji jest odpowiednio syntetyczna nie tracąc na czytelności.

 

 

wyróżnienia honorowe

Szymon Górka, Aleksandra Franek, Julia Jankowska    – studenci Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Wyróżnienie przyznano za logiczny i czytelny podział terenu na strefy funkcjonalne, z uwzględnieniem istniejącej roślinności oraz za spójną koncepcję form architektonicznych, a także propozycję etapowania inwestycji.

 

wyróżnienie honorowe

autorka pracy: Julia Szymańska –  studentka Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

Wyróżnienie przyznano za interesującą koncepcję udostępnienia i zagospodarowania stadionu oraz propozycję kameralnych ciągów pieszych, z umiejętnym wykorzystaniem i podkreśleniem istniejących form terenu i zieleni.

 

15 maja 2023 o godz. 18.00 odbędzie się uroczyste wręczenie nagród,

połączone z otwarciem wystawy prac konkursowych w Holu Wschodnim

Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 

Wystawa będzie prezentowana w dniach 15 maja – 6 czerwca 2023.

Serdecznie zapraszamy!