O Fundacji

Misja i cele

_01

Początek

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania została ustanowiona przez Fundatorów 28 lutego 1991 roku z inicjatywy ówczesnego Prezydenta Miasta Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, przy wsparciu Wielkopolskiego Banku Kredytowego, Banku Państwowego – Powszechnej Kasy Oszczędnościowej oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. W okresie swojej 30 letniej działalności Fundacja organizując oraz wspierając wielu projektów, przyczyniła się do poprawy jakości życia społecznego i kulturalnego w naszym mieście.
_02

Cel

Celem powołania Fundacji Rozwoju Miasta Poznania jest inspirowanie, wspieranie oraz finansowanie różnego rodzaju działań mających na celu wszechstronny rozwój miasta Poznania. U podstaw działalności Fundacji leży idea, że poprzez zintegrowaną aktywność osób mających ambicję służyć wiedzą i doświadczeniem będzie możliwe osiągnięcie korzystnych efektów w funkcjonowaniu miasta Poznania.
_03

Dziś

Obecnie cele Fundacji realizowane są przede wszystkim w oparciu o tzw. „Poznań Think Tank”, który inicjuje projekty służące wszechstronnemu rozwojowi naszego miasta, w tym “Debaty Poznańskie”, których celem jest pogłębiona refleksja nad wybranymi zjawiskami/trendami społeczno-gospodarczymi we współczesnym świecie, z określeniem ich praktycznych implikacji dla funkcjonowania i rozwoju Poznania. Równolegle Fundacja uruchomiła podcasty pod nazwą “POZcast – porozmawiajmy o Poznaniu”, czyli rozmowy z ciekawymi osobami związanymi z naszym miastem, niosące praktyczne przesłanie. Jest nim wiedza o tym jakie zjawiska z obszarów życia społecznego, gospodarki, techniki, kultury, edukacji powinny być brane pod uwagę z punktu widzenia ich znaczenia dla funkcjonowania i rozwoju Poznania oraz co oznaczają one dla życia mieszkańców, a także jaki mogą mieć wpływ na przyszłość miasta.

Historia

_01

1991-2009

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania została ustanowiona przez Fundatorów 28 lutego 1991 roku z inicjatywy ówczesnego Prezydenta Miasta Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka oraz Jana Kaczmarka, Tomasza Kaysera, Wojciecha Kulaka, Jacka Maya, Ryszarda Olszewskiego,
Andrzeja Porawskiego i Tadeusza Kieliszewskiego przy wsparciu Wielkopolskiego Banku Kredytowego, Banku Państwowego – Powszechnej Kasy Oszczędnościowej oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Pierwszym jej prezesem został Wojciech Szczęsny Kaczmarek, ówczesny Prezydent Miasta Poznania, który swą funkcję sprawował od 1991 do 2009 roku (aż do śmierci). W tym okresie Fundacja swoje cele statutowe realizowała przede wszystkim poprzez wspieranie finansowe oraz rzeczowe poznańskiej Policji, szkół i instytucji oraz poprzez przyznawane stypendia na staże naukowe za granicą.
_02

2009-2020

W okresie 2009-2011 oraz 2011-2013 stanowisko prezesa Fundacji objęli odpowiednio Jacek May oraz Ryszard Olszewski, którzy pełnili funkcję Wiceprezydenta Miasta Poznania, kontynuowali działalność swojego poprzednika, jak również zapoczątkowali współpracę w zakresie działalności wydawniczej.
W latach 2013-2020 stanowisko prezesa Fundacji objął Jan Kaczmarek, pełniący wcześniej funkcję zastępcy prezydenta miasta Poznania. W tym okresie Fundacja kontynuuje i rozszerza współpracę z Wydawnictwem Miejskim w zakresie wydawniczym oraz z Wielkopolskim Związkiem Artystów Rzeźbiarzy i Związkiem Polskich Artystów Plastyków
organizując szereg wystaw tematycznych oraz plenerów malarskich. Ponadto Fundacja podejmuje się koordynacji wielu inicjatyw pomnikowych w przestrzeni Poznania.
_03

2020-...

Od roku 2020 na stanowisko prezesa Fundacji wybrany zostaje Przemysław Trawa, wcześniej związany z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, jako ich prezes oraz wcześniej wiceprezes. W tym okresie cele Fundacji realizowane są przede wszystkim
w oparciu o tzw. „Poznań Think Tank”, który inicjuje projekty służące wszechstronnemu rozwojowi naszego miasta, w tym „Debaty Poznańskie”, których celem jest pogłębiona refleksja nad wybranymi zjawiskami/trendami społeczno-gospodarczymi we współczesnym świecie, z określeniem ich praktycznych implikacji dla funkcjonowania i rozwoju Poznania. Równolegle Fundacja uruchamia podcasty pod nazwą „POZcast – porozmawiajmy
o Poznaniu”, czyli rozmowy z ciekawymi osobami związanymi z naszym miastem, niosące praktyczne przesłanie: jakie zjawiska z obszarów życia społecznego, gospodarki, techniki, kultury, edukacji powinny być brane pod uwagę z punktu widzenia ich znaczenia dla funkcjonowania i rozwoju Poznania oraz co oznaczają one dla życia mieszkańców i jaki mogą mieć wpływ na przyszłość miasta. Równolegle Fundacja koordynuje działalność związaną
z edukacją i kulturą, również poprzez organizację kolejnych plenerów malarskich, wystaw malarstwa i rzeźby oraz konkursów związanych z miastem Poznań.

Fundacja w liczbach

10+

zorganizowanych konkursów

20+

zorganizowanych koncertów

90+

wspieranych organizacji

10+

współfinansowanych wydawnictw filmowych

100+

wydanych książek i katalogów

10+

współfinansowanych wydawnictw muzycznych

15

realizacji pomnikowych

100+

zorganizowanych wystaw

300+

dofinansowanych projektów

10 000+

uczestników naszych wydarzeń

Zarząd

Przemysław Trawa

Przemysław Trawa

Absolwent kierunku Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Po studiach pozostał na uczelni obejmując stanowisko asystenta w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. W latach 1983-2020 był związany z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, gdzie dwukrotnie obejmował stanowisko wiceprezesa zarządu (1996-2007 i 2009-2014) oraz dwukrotnie stanowisko prezesa zarządu (w latach 2007-2009 i 2015-2020). W latach 2015-2020 pełnił funkcję prezesa Polskiej Izby Przemysłu Targowego. W lipcu 2020 objął stanowisko prezesa Fundacji Rozwoju Miasta Poznania.

Tadeusz Jan Kieliszewski

Tadeusz Jan Kieliszewski

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od 1982 jest radcą prawnym. Prowadził własną kancelarię (od 1992), która powstała na bazie wieloletnich doświadczeń wynikających z pracy w przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielczych i prywatnych oraz w instytucjach samorządowych. W latach 1990-1994 był radnym Rady Miejskiej Poznania, w tym do 1992 członkiem Zarządu m. Poznania (w randze wiceprezydenta) odpowiedzialnym m.in. za obsługę prawną Miasta, komunalizację mienia i przekształcenia własnościowe. Współzałożyciel Fundacji Rozwoju Miasta Poznania (od 2013 jej wiceprezes). Był członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Tomasz Kayser

Tomasz Kayser

Pasjonat Poznania, samorządowiec, z wykształcenia ekonomista. Przez 24 lata wiceprezydent Poznania, 7-krotnie wybierany do Rady Miasta. W latach 2008-2012 wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący Forum Rozwoju Gospodarczego Stowarzyszenia Miast EUROCITIES, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej MTP sp. z o.o. (1992-2015); członek Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji „Innowacyjna Wielkopolska” (2001-2004), współinicjator, prezes, a następnie przewodniczący Rady Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (2003-2012); członek Komitetu Monitorującego WRPO na lata 2007-2013; przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia w Poznaniu (2004-2012.). Współpracował z organizacjami międzynarodowymi, na zaproszenie których (m.in. Banku Światowego, Komisji Europejskiej, OECD, Urban Land Institute) doradzał władzom miast w Europie i Azji. Starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Konsultant miast w zakresie lokalnego rozwoju gospodarczego. Członek Rady Biznesu UEP. Członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary.