AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie przetargowe

4 marca 2024

.

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu (dalej jako FRMP)
z siedzibą w Poznaniu przy ul.
ul. Prymasa Wyszyńskiego 8, 61 – 124 Poznań
OGŁASZAJĄ PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność FRMP

  1. Miejsce położenia nieruchomości i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów):

 

Przedmiotem sprzedaży jest część nieruchomości położonej w województwie wielkopolskim, powiecie Miasto Poznań, gminie Poznań Miasto, miejscowości Poznań, obrębie Umultowo, obejmująca działkę gruntu nr 392/23 (306401_1.0056.AR_18.392/23), o obszarze 0,3137 ha, wchodząca w skład nieruchomości, o łącznym obszarze 9,4450 ha , dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr PO1P/00120392/5 (zwana dalej „Nieruchomością”), to jest przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie wyżej opisana działka gruntu nr 392/23 (zwana dalej „Działką nr 392/23”).

 

Według danych z ewidencji gruntów i budynków Działka nr 392/23 oznaczona jest symbolem RV – grunty orne 0,3137 ha.

 

Działka nr 392/23 jest niezabudowana.

Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą XCII/1762/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z 07.11.2023 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Umultowo Wschód – rejon ulic Diamentowej, Rubież i Nadwarciańskiej w Poznaniu. Zgodnie z powyższym planem  Nieruchomość jest opisana w wyżej wymienionym planie w przeważającym zakresie symbolami od 1MN do 10 MN lub MN/U z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną albo zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową.

 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń w dziale III i IV księgi wieczystej

 

  1. Cena wywoławcza Działki nr 392/23 wynosi 1.505.760 zł (słownie: jeden milion pięćset pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) netto i zostanie powiększona o podatek od towarów i usług – VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży Działki nr 392/23.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej netto, tj. w 75288 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy FRMP prowadzony w banku Santander Bank o numerze 17 1090 1362 0000 0000 3601 8401, w terminie wynikającym z regulaminu – „„Warunki przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości”.
  3. Przetarg na sprzedaż Działki nr 392/23 odbędzie się dnia 17 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00 w Poznaniu, w siedzibie Fundacji Rozwoju Miasta Poznania pod adresem ul. Prymasa Wyszyńskiego 8, 61 – 124 Poznań. Przetarg rozpocznie się o godz. 11:00 rejestracją osób uprawnionych.
  4. Informacje dotyczące Przetargu, w szczególności „Warunki przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości” zawierające szczegółowe informacje dotyczące procedury zbycia Działki nr 392/23 udostępnione są na stronie internetowej FRMP pod adresem: frmp.pl. FRMP wskazuje, że sprzedaż Działki nr 392/23 będzie dokonywana z uwzględnieniem ustawowego prawa pierwokupu.
  5. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Fundacji Rozwoju Miasta Poznania pod adresem ul. Prymasa Wyszyńskiego 8, 61 – 124 Poznań, strona internetowa frmp.pl (frmp.pl/ogloszenie-przetargowe)
  6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje o przetargu: Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, 61 – 124 Poznań, ul. Prymasa Wyszyńskiego 8, r.pr. Aldona Górska, e-mail: nadwarcianska@smmlegal.pl, tel. 512 089 591.
  7. FRMP zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:

 

Warunki przetargu pdf

Warunki przetargu docx

zał.1 pdf

zał.1 docx

zał.2 pdf

zał.2 docx

zał.4 pdf

zał.4 docx

zał.5 pdf

zał.5 docx

umowa przenosząca pdf

umowa przenosząca docx

umowa sprzedaży warunkowa pdf

umowa sprzedaży warunkowa docx